- Privacy Beleid

Privacy Beleid

Pedicure Jolanda Smith hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geeft Pedicure Jolanda Smith u een heldere en transparante informatie over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Pedicure Jolanda Smith doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Jolanda Smith houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Pedicure Jolanda Smith in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Pedicure Jolanda Smith deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Als Pedicure Jolanda Smith ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicure Jolanda Smith verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij podotherapeut of zorggroep

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Jolanda Smith de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam (evt. meisjesnaam);
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s); mobiel + privé;
 • e-mailadres; 
 • geboortedatum; 
 • geslacht; 
 • beroep
 • naam + vestigingsplaats huisarts of behandelend (huis)arts;
 • BSN nummer + naam/polisnr, zorgverzekering gegevens ten aanzien van uw gezondheid

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure Jolanda Smith.

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Jolanda Smith opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
 •  Met het invullen van het informatie formulier geeft u toestemming voor het privacybeleid persoonsgegevens.